تولید کننده گلیم بیجار ابریشمی

تولید کننده گلیم بیجار ابریشمی در داخل کشور مشغول به فعالیت می باشند. این تولیدگنندگان به دو صورت فعالیت می کنند نمونه هایی که در خانه تولید می شوند و نمونه های